Standpunten

Speerpunten 2010-2014

Hieronder vindt u de belangrijkste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma:

Verbetering en borging van de dienstverlening
Eind 2010 zal het samenwerkingsmodel Ten Boer – Groningen worden geëvalueerd. Vooruitlopend op de uitkomsten van de evaluatie vindt de ChristenUnie het van belang dat de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente wordt verbeterd en geborgd.

Verbetering van het digitale loket en de website
Burgers en bedrijven vragen om een gemeentelijke overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt. Het digitale loket kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren door de verschillende producten en diensten van de gemeente via het internet toegankelijk te maken. De ChristenUnie vindt het dan ook van groot belang dat het productaanbod op het digitale loket wordt uitgebreid en dat de gemeentelijke website overzichtelijker en toegankelijker wordt ingericht.

Inwoners betrekken bij bezuinigen
Gemeenten krijgen de komende periode met forse bezuinigingen te maken. Dat betekent dat we er niet aan ontkomen pijnlijke keuzes te moeten maken. De ChristenUnie vindt dat er terughoudend moet worden omgegaan met het verhogen van de lokale belastingen. Willen we het huidig voorzieningsniveau blijven handhaven, dan zullen we wel naar oplossingen moeten zoeken om de kosten hiervan te kunnen blijven dekken.De ChristenUnie wil de inwoners van de gemeente hier graag bij betrekken.

Een goede bereikbaarheid van de dorpen met het OV
Een goede busverbinding met de stad Groningen is voor de gemeente Ten Boer van groot belang. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de bussen met voldoende frequentie rijden en dat tijdens de spits waar nodig extra bussen worden ingezet.

Een helder beleid op het gebied van duurzaamheid
Duurzame ontwikkeling moet steviger en structureel op de bestuurlijke agenda. De resultaten van de Lokale Duurzaamheidsmeter (http://www.duurzaamheidsmeter.nl) laten zien dat er voor Ten Boer nog veel te verbeteren valt. Er moet een helder duurzaamheidbeleid komen, omgezet in concrete doelstellingen en acties. De ChristenUnie pleit er onder andere voor om binnen nu en 20 jaar een energieneutrale gemeente te worden.

Verbeteren van de vrijwilligersvacaturebank
Er dreigt helaas een tekort aan vrijwilligers, waardoor soms zelfs verenigingen worden opgeheven of jaarlijks terugkomende activiteiten niet meer kunnen worden georganiseerd. Er is weinig nieuwe aanwas binnen besturen, vele functies worden vaak door dezelfde mensen binnen de dorpen uitgevoerd. Daarom wil de ChristenUnie een investering in de vrijwilligersvacaturebank, zodat deze wordt uitgebreid en actueel wordt gehouden.

Versterken van de positie van de jongerenwerker
De jongerenwerker speelt een belangrijke rol in het contact tussen de gemeente en de jeugd. Zij kan een actieve rol spelen in het betrekken van de jeugd bij het inrichten van hun eigen, aantrekkelijke, leefomgeving. Het is daarom van groot belang de positie van de jongerenwerker te versterken door haar zichtbaarheid en naamsbekendheid te vergroten.

Uw mening telt!
De ChristenUnie nodigt u daarom van harte uit om ideeën over bijvoorbeeld de leefbaarheid of dienstverlening van onze gemeente aan te dragen via: