Waterschap

Onze ChristenUnie vertegenwoordigers:

 

De heer J.J. (Jan) Bos

Molenweg 1,
9922 PB Westeremden
Tel. 0596-55 15 48
E-mail

De heer W.G. (Wim) Huisman
George Martensstraat 28
9744 AM  Groningen
Tel. 050-2308762
Tel. 050-3130744
Mob. 06-19373880
E-mail


Standpunten

Waterschappen dienen de samenleving en voeren daarom een verstandig waterbeheer waarbij ze de kosten, baten en lasten rechtvaardig verdelen. Ze leggen als goed rentmeester verantwoording af over het gevoerde beheer.

Dit leidt tot de volgende speerpunten:

1. Een optimale inrichting van het Lauwersmeer door de bouw van een nieuw gemaal in Lauwersoog.

2. Een goed peilbeheer (zowel voor woningen als bedrijven), zodat iedereen droge voeten houdt.

3. Versterking van dijken en kades om weerstand te kunnen bieden aan zeespiegelstijging en bodemdaling.

4. Invulling landschaps- en natuurbeheer als andere partijen daarin ook samenwerken.

5. Uitbreiding samenwerkingsverbanden als daardoor efficiënter gewerkt kan worden.

6. Een transparant financieel beheer dat voldoende gecontroleerd wordt.

7. Een bredere integratie van het waterbeheer in onze samenleving.